TransferCodingHeaderValue TransferCodingHeaderValue TransferCodingHeaderValue TransferCodingHeaderValue Class

Definicja

Reprezentuje wartość nagłówka Accept-Encoding.Represents an accept-encoding header value.

public ref class TransferCodingHeaderValue : ICloneable
public class TransferCodingHeaderValue : ICloneable
type TransferCodingHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class TransferCodingHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
TransferCodingHeaderValueTransferCodingHeaderValueTransferCodingHeaderValueTransferCodingHeaderValue
Pochodne
Implementuje

Uwagi

Klasa zapewnia obsługę nagłówka Accept-Encoding, zgodnie z definicją w dokumencie RFC 2616 przez grupę IETF. TransferCodingHeaderValueThe TransferCodingHeaderValue class provides support for the Accept-Encoding header as defined in RFC 2616 by the IETF.

Konstruktory

TransferCodingHeaderValue(String) TransferCodingHeaderValue(String) TransferCodingHeaderValue(String) TransferCodingHeaderValue(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TransferCodingHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the TransferCodingHeaderValue class.

TransferCodingHeaderValue(TransferCodingHeaderValue) TransferCodingHeaderValue(TransferCodingHeaderValue) TransferCodingHeaderValue(TransferCodingHeaderValue) TransferCodingHeaderValue(TransferCodingHeaderValue)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TransferCodingHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the TransferCodingHeaderValue class.

Właściwości

Parameters Parameters Parameters Parameters

Pobiera parametry kodowania transferu.Gets the transfer-coding parameters.

Value Value Value Value

Pobiera wartość kodowania transferu.Gets the transfer-coding value.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu TransferCodingHeaderValue obiektowi.Determines whether the specified Object is equal to the current TransferCodingHeaderValue object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla TransferCodingHeaderValue obiektu.Serves as a hash function for an TransferCodingHeaderValue object.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg na TransferCodingHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an TransferCodingHeaderValue instance.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący TransferCodingHeaderValue obiekt.Returns a string that represents the current TransferCodingHeaderValue object.

TryParse(String, TransferCodingHeaderValue) TryParse(String, TransferCodingHeaderValue) TryParse(String, TransferCodingHeaderValue) TryParse(String, TransferCodingHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowymi TransferCodingHeaderValue informacjami.Determines whether a string is valid TransferCodingHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego TransferCodingHeaderValue wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current TransferCodingHeaderValue instance.

Dotyczy