ViaHeaderValue.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje ciąg na ViaHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an ViaHeaderValue instance.

public:
 static System::Net::Http::Headers::ViaHeaderValue ^ Parse(System::String ^ input);
public static System.Net.Http.Headers.ViaHeaderValue Parse (string input);
static member Parse : string -> System.Net.Http.Headers.ViaHeaderValue
Public Shared Function Parse (input As String) As ViaHeaderValue

Parametry

input
String

Ciąg, który reprezentuje za pośrednictwem informacji o wartości nagłówka.A string that represents via header value information.

Zwraca

ViaHeaderValue Wystąpienie.A ViaHeaderValue instance.

Wyjątki

inputnull jest odwołaniem.input is a null reference.

inputjest nieprawidłowy przez informacje o wartości nagłówka.input is not valid via header value information.

Dotyczy