ViaHeaderValue.ReceivedBy Właściwość

Definicja

Pobiera hosta i port, przez który żądanie lub odpowiedź zostały odebrane.Gets the host and port that the request or response was received by.

public:
 property System::String ^ ReceivedBy { System::String ^ get(); };
public string ReceivedBy { get; }
member this.ReceivedBy : string
Public ReadOnly Property ReceivedBy As String

Wartość właściwości

Host i port odebrane przez żądanie lub odpowiedź.The host and port that the request or response was received by.

Uwagi

Pole za pośrednictwem nagłówka ogólnego musi być używane przez bramy i serwery proxy w celu wskazania protokołów pośrednich i odbiorców między agentem użytkownika i serwerem na żądania oraz między serwerem źródłowym a klientem odpowiedzi.The Via general-header field must be used by gateways and proxies to indicate the intermediate protocols and recipients between the user agent and the server on requests, and between the origin server and the client on responses.

Dotyczy