ViaHeaderValue ViaHeaderValue ViaHeaderValue ViaHeaderValue Class

Definicja

Reprezentuje wartość nagłówka Via.Represents the value of a Via header.

public ref class ViaHeaderValue : ICloneable
public class ViaHeaderValue : ICloneable
type ViaHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class ViaHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
ViaHeaderValueViaHeaderValueViaHeaderValueViaHeaderValue
Implementuje

Konstruktory

ViaHeaderValue(String, String) ViaHeaderValue(String, String) ViaHeaderValue(String, String) ViaHeaderValue(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ViaHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the ViaHeaderValue class.

ViaHeaderValue(String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ViaHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the ViaHeaderValue class.

ViaHeaderValue(String, String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String, String) ViaHeaderValue(String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ViaHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the ViaHeaderValue class.

Właściwości

Comment Comment Comment Comment

Pobiera pole komentarz używany do identyfikowania oprogramowania serwera proxy lub bramy odbiorcy.Gets the comment field used to identify the software of the recipient proxy or gateway.

ProtocolName ProtocolName ProtocolName ProtocolName

Pobiera nazwę protokołu dla odebranego protokołu.Gets the protocol name of the received protocol.

ProtocolVersion ProtocolVersion ProtocolVersion ProtocolVersion

Pobiera wersję protokołu dla odebranego protokołu.Gets the protocol version of the received protocol.

ReceivedBy ReceivedBy ReceivedBy ReceivedBy

Pobiera hosta i port, przez który żądanie lub odpowiedź zostały odebrane.Gets the host and port that the request or response was received by.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony Object element jest równy bieżącemu ViaHeaderValue obiektowi.Determines whether the specified Object is equal to the current ViaHeaderValue object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla ViaHeaderValue obiektu.Serves as a hash function for an ViaHeaderValue object.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg na ViaHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an ViaHeaderValue instance.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący ViaHeaderValue obiekt.Returns a string that represents the current ViaHeaderValue object.

TryParse(String, ViaHeaderValue) TryParse(String, ViaHeaderValue) TryParse(String, ViaHeaderValue) TryParse(String, ViaHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowymi ViaHeaderValue informacjami.Determines whether a string is valid ViaHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego ViaHeaderValue wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current ViaHeaderValue instance.

Dotyczy