HttpClient.BaseAddress HttpClient.BaseAddress HttpClient.BaseAddress HttpClient.BaseAddress Property

Definicja

Pobiera lub ustawia adres podstawowy Uniform Resource Identifier (URI) zasobu internetowego używany podczas wysyłania żądań.Gets or sets the base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

public:
 property Uri ^ BaseAddress { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri BaseAddress { get; set; }
member this.BaseAddress : Uri with get, set
Public Property BaseAddress As Uri

Wartość właściwości

Adres podstawowy Uniform Resource Identifier (URI) zasobu internetowego używany podczas wysyłania żądań.The base address of Uniform Resource Identifier (URI) of the Internet resource used when sending requests.

Uwagi

W przypadku wysyłania HttpRequestMessage z względnym identyfikatorem URI do BaseAddress właściwości zostanie dodany identyfikator URI komunikatu w celu utworzenia bezwzględnego identyfikatora URI.When sending a HttpRequestMessage with a relative Uri, the message Uri will be added to the BaseAddress property to create an absolute Uri.

Dotyczy