HttpClient.DefaultRequestHeaders Właściwość

Definicja

Pobiera nagłówki, które powinny być wysyłane z każdym żądaniem.Gets the headers which should be sent with each request.

public:
 property System::Net::Http::Headers::HttpRequestHeaders ^ DefaultRequestHeaders { System::Net::Http::Headers::HttpRequestHeaders ^ get(); };
public System.Net.Http.Headers.HttpRequestHeaders DefaultRequestHeaders { get; }
member this.DefaultRequestHeaders : System.Net.Http.Headers.HttpRequestHeaders
Public ReadOnly Property DefaultRequestHeaders As HttpRequestHeaders

Wartość właściwości

HttpRequestHeaders

Nagłówki, które powinny być wysyłane z każdym żądaniem.The headers which should be sent with each request.

Uwagi

Nie trzeba ponownie ustawiać nagłówków ustawionych dla tej właściwości w komunikatach żądania.Headers set on this property don't need to be set on request messages again. nie należy modyfikować DefaultRequestHeaders, gdy istnieją zaległe żądania, ponieważ nie są bezpieczne dla wątków.DefaultRequestHeaders should not be modified while there are outstanding requests, because it is not thread-safe.

Dotyczy