HttpClient.MaxResponseContentBufferSize HttpClient.MaxResponseContentBufferSize HttpClient.MaxResponseContentBufferSize HttpClient.MaxResponseContentBufferSize Property

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę bajtów do buforowania podczas odczytywania zawartości odpowiedzi.Gets or sets the maximum number of bytes to buffer when reading the response content.

public:
 property long MaxResponseContentBufferSize { long get(); void set(long value); };
public long MaxResponseContentBufferSize { get; set; }
member this.MaxResponseContentBufferSize : int64 with get, set
Public Property MaxResponseContentBufferSize As Long

Wartość właściwości

Maksymalna liczba bajtów do buforowania podczas odczytywania zawartości odpowiedzi.The maximum number of bytes to buffer when reading the response content. Wartość domyślna tej właściwości to 2 gigabajty.The default value for this property is 2 gigabytes.

Wyjątki

Określony rozmiar jest mniejszy lub równy zero.The size specified is less than or equal to zero.

Operacja została już uruchomiona w bieżącym wystąpieniu.An operation has already been started on the current instance.

Bieżące wystąpienie zostało usunięte.The current instance has been disposed.

Uwagi

Aplikacja może ustawić niższą MaxResponseContentBufferSize wartość, aby ograniczyć rozmiar odpowiedzi do buforu podczas odczytywania odpowiedzi.An app can set the MaxResponseContentBufferSize property to a lower value to limit the size of the response to buffer when reading the response. Jeśli rozmiar zawartości odpowiedzi jest większy niż MaxResponseContentBufferSize właściwość, zgłaszany jest wyjątek.If the size of the response content is greater than the MaxResponseContentBufferSize property, an exception is thrown.

Dotyczy