HttpClientHandler.ClientCertificates Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję certyfikatów zabezpieczeń, które są skojarzone z żądaniami do serwera.Gets the collection of security certificates that are associated requests to the server.

public:
 property System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509CertificateCollection ^ ClientCertificates { System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509CertificateCollection ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509CertificateCollection ClientCertificates { get; }
member this.ClientCertificates : System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509CertificateCollection
Public ReadOnly Property ClientCertificates As X509CertificateCollection

Wartość właściwości

X509CertificateCollection, który jest prezentowany serwerowi podczas przeprowadzania uwierzytelniania klienta opartego na certyfikatach.The X509CertificateCollection that is presented to the server when performing certificate based client authentication.

Dotyczy