HttpClientHandler.DefaultProxyCredentials HttpClientHandler.DefaultProxyCredentials HttpClientHandler.DefaultProxyCredentials HttpClientHandler.DefaultProxyCredentials Property

Definicja

Gdy używany jest domyślny (systemowy) serwer proxy, Pobiera lub ustawia poświadczenia do przesłania do domyślnego serwera proxy na potrzeby uwierzytelniania.When the default (system) proxy is being used, gets or sets the credentials to submit to the default proxy server for authentication. Domyślny serwer proxy jest używany tylko wtedy UseProxy , gdy jest true ustawiony Proxy na i ma nullustawioną wartość.The default proxy is used only when UseProxy is set to true and Proxy is set to null.

public:
 property System::Net::ICredentials ^ DefaultProxyCredentials { System::Net::ICredentials ^ get(); void set(System::Net::ICredentials ^ value); };
public System.Net.ICredentials DefaultProxyCredentials { get; set; }
member this.DefaultProxyCredentials : System.Net.ICredentials with get, set
Public Property DefaultProxyCredentials As ICredentials

Wartość właściwości

Poświadczenia potrzebne do uwierzytelnienia żądania na domyślnym serwerze proxy.The credentials needed to authenticate a request to the default proxy server.

Dotyczy