HttpClientHandler.MaxAutomaticRedirections HttpClientHandler.MaxAutomaticRedirections HttpClientHandler.MaxAutomaticRedirections HttpClientHandler.MaxAutomaticRedirections Property

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę przekierowań, która jest następująca dla programu obsługi.Gets or sets the maximum number of redirects that the handler follows.

public:
 property int MaxAutomaticRedirections { int get(); void set(int value); };
public int MaxAutomaticRedirections { get; set; }
member this.MaxAutomaticRedirections : int with get, set
Public Property MaxAutomaticRedirections As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna liczba odpowiedzi przekierowania, które są następujące po obsłudze.The maximum number of redirection responses that the handler follows. Wartość domyślna to 50.The default value is 50.

Uwagi

Właściwość ustawia maksymalną liczbę przekierowań dla żądania, AllowAutoRedirect Jeśli właściwość jest true. MaxAutomaticRedirectionsThe MaxAutomaticRedirections property sets the maximum number of redirections for the request to follow if the AllowAutoRedirect property is true.

Dotyczy