HttpClientHandler.MaxConnectionsPerServer Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę równoczesnych połączeń (na punkt końcowy serwera) dozwoloną podczas wykonywania żądań przy użyciu HttpClient obiektu.Gets or sets the maximum number of concurrent connections (per server endpoint) allowed when making requests using an HttpClient object. Należy zauważyć, że limit dotyczy każdego punktu końcowego serwera, więc na przykład wartość 256 256 zezwoli współbieżnych połączeń z http://www.adatum.com/ i do innych http://www.adventure-works.com/256.Note that the limit is per server endpoint, so for example a value of 256 would permit 256 concurrent connections to http://www.adatum.com/ and another 256 to http://www.adventure-works.com/.

public:
 property int MaxConnectionsPerServer { int get(); void set(int value); };
public int MaxConnectionsPerServer { get; set; }
member this.MaxConnectionsPerServer : int with get, set
Public Property MaxConnectionsPerServer As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna liczba równoczesnych połączeń (na punkt końcowy serwera) dozwolona przez HttpClient obiekt.The maximum number of concurrent connections (per server endpoint) allowed by an HttpClient object.

Dotyczy