HttpClientHandler.Properties HttpClientHandler.Properties HttpClientHandler.Properties HttpClientHandler.Properties Property

Definicja

Pobiera zapisywalny słownik (czyli mapę) właściwości niestandardowych dla HttpClient żądań.Gets a writable dictionary (that is, a map) of custom properties for the HttpClient requests. Słownik jest zainicjowany jako pusty; można wstawiać pary klucz-wartość dla programów obsługi niestandardowych i przetwarzania specjalnego.The dictionary is initialized empty; you can insert and query key-value pairs for your custom handlers and special processing.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ Properties { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,object> Properties { get; }
member this.Properties : System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj>
Public ReadOnly Property Properties As IDictionary(Of String, Object)

Wartość właściwości

zapisywalny słownik właściwości niestandardowych.a writable dictionary of custom properties.

Dotyczy