HttpClientHandler.SslProtocols HttpClientHandler.SslProtocols HttpClientHandler.SslProtocols HttpClientHandler.SslProtocols Property

Definicja

Pobiera lub ustawia protokół TLS/SSL używany przez HttpClient obiekty zarządzane przez obiekt HttpClientHandler.Gets or sets the TLS/SSL protocol used by the HttpClient objects managed by the HttpClientHandler object.

public:
 property System::Security::Authentication::SslProtocols SslProtocols { System::Security::Authentication::SslProtocols get(); void set(System::Security::Authentication::SslProtocols value); };
public System.Security.Authentication.SslProtocols SslProtocols { get; set; }
member this.SslProtocols : System.Security.Authentication.SslProtocols with get, set
Public Property SslProtocols As SslProtocols

Wartość właściwości

Jedna z wartości zdefiniowanych w SslProtocols wyliczeniu.One of the values defined in the SslProtocols enumeration.

Wyjątki

Tylko .NET Framework 4.7.1: Ta właściwość nie jest zaimplementowana..NET Framework 4.7.1 only: This property is not implemented.

Dotyczy