HttpClientHandler.SupportsProxy Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy program obsługi obsługuje ustawienia proxy.Gets a value that indicates whether the handler supports proxy settings.

public:
 virtual property bool SupportsProxy { bool get(); };
public virtual bool SupportsProxy { get; }
member this.SupportsProxy : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsProxy As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli program obsługi obsługuje ustawienia serwera proxy; w falseprzeciwnym razie.true if the if the handler supports proxy settings; otherwise false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy