HttpClientHandler.SupportsRedirectConfiguration HttpClientHandler.SupportsRedirectConfiguration HttpClientHandler.SupportsRedirectConfiguration HttpClientHandler.SupportsRedirectConfiguration Property

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy program obsługi obsługuje ustawienia AllowAutoRedirect konfiguracji właściwości i. MaxAutomaticRedirectionsGets a value that indicates whether the handler supports configuration settings for the AllowAutoRedirect and MaxAutomaticRedirections properties.

public:
 virtual property bool SupportsRedirectConfiguration { bool get(); };
public virtual bool SupportsRedirectConfiguration { get; }
member this.SupportsRedirectConfiguration : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsRedirectConfiguration As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli program obsługi obsługuje ustawienia AllowAutoRedirect konfiguracji właściwości i MaxAutomaticRedirections ; w przeciwnym razie false.true if the if the handler supports configuration settings for the AllowAutoRedirect and MaxAutomaticRedirections properties; otherwise false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy