HttpClientHandler.UseCookies HttpClientHandler.UseCookies HttpClientHandler.UseCookies HttpClientHandler.UseCookies Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy program obsługi używa CookieContainer właściwości do przechowywania plików cookie serwera i używa tych plików cookie podczas wysyłania żądań.Gets or sets a value that indicates whether the handler uses the CookieContainer property to store server cookies and uses these cookies when sending requests.

public:
 property bool UseCookies { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseCookies { get; set; }
member this.UseCookies : bool with get, set
Public Property UseCookies As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli program obsługi obsługuje używanie CookieContainer właściwości do przechowywania plików cookie serwera i używa tych plików cookie podczas wysyłania żądań; w przeciwnym razie. falsetrue if the if the handler supports uses the CookieContainer property to store server cookies and uses these cookies when sending requests; otherwise false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy