HttpClientHandler.UseDefaultCredentials HttpClientHandler.UseDefaultCredentials HttpClientHandler.UseDefaultCredentials HttpClientHandler.UseDefaultCredentials Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy domyślne poświadczenia są wysyłane z żądaniami przez program obsługi.Gets or sets a value that controls whether default credentials are sent with requests by the handler.

public:
 property bool UseDefaultCredentials { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseDefaultCredentials { get; set; }
member this.UseDefaultCredentials : bool with get, set
Public Property UseDefaultCredentials As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli są używane poświadczenia domyślne; w falseprzeciwnym razie.true if the default credentials are used; otherwise false. Wartość domyślna to false.The default value is false.

Uwagi

Ustaw tę właściwość na true , gdy żądania wysyłane HttpClientHandler przez obiekt powinny być uwierzytelniane przy użyciu poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika.Set this property to true when requests made by the HttpClientHandler object should, if requested by the server, be authenticated using the credentials of the currently logged on user. W przypadku aplikacji klienckich jest to odpowiednie zachowanie w większości scenariuszy.For client applications, this is the desired behavior in most scenarios. W przypadku aplikacji warstwy środkowej, takich jak aplikacje ASP.NET, zamiast używać tej właściwości, zazwyczaj Credentials właściwość jest ustawiana na poświadczenia klienta, na którym jest wykonywane żądanie.For middle-tier applications, such as ASP.NET applications, instead of using this property, you would typically set the Credentials property to the credentials of the client on whose behalf the request is made.

Dotyczy