HttpMessageHandler HttpMessageHandler HttpMessageHandler HttpMessageHandler Class

Definicja

Typ podstawowy dla programów obsługi komunikatów HTTP.A base type for HTTP message handlers.

public ref class HttpMessageHandler abstract : IDisposable
public abstract class HttpMessageHandler : IDisposable
type HttpMessageHandler = class
    interface IDisposable
Public MustInherit Class HttpMessageHandler
Implements IDisposable
Dziedziczenie
HttpMessageHandlerHttpMessageHandlerHttpMessageHandlerHttpMessageHandler
Pochodne
Implementuje

Uwagi

Istnieją różne uchwyty komunikatów HTTP, które mogą być używane.There are various HTTP message handles that can be used. Należą do nich następujące elementy:These include the following.

  1. DelegatingHandler-Klasa używana do podłączenia procedury obsługi do łańcucha obsługi.DelegatingHandler - A class used to plug a handler into a handler chain.

  2. HttpMessageHandler— Prosta Klasa, która pochodzi od, która obsługuje najbardziej typowe wymagania dotyczące większości aplikacji.HttpMessageHandler - A simple class to derive from that supports the most common requirements for most applications.

  3. HttpClientHandler-Klasa, która działa w dolnej części łańcucha obsługi, który faktycznie obsługuje operacje transportu HTTP.HttpClientHandler - A class that operates at the bottom of the handler chain that actually handles the HTTP transport operations.

  4. WebRequestHandler-Specjalna klasa, która działa w dolnej części klasy łańcucha obsługi, która obsługuje operacje transportu HTTP z opcjami, które są specyficzne dla System.Net.HttpWebRequest obiektu.WebRequestHandler - A specialty class that operates at the bottom of the handler chain class that handles HTTP transport operations with options that are specific to the System.Net.HttpWebRequest object.

Jeśli deweloperzy dziedziczą klasy HttpMessageHandler z i SendAsync przesłaniają metodę, muszą upewnić się SendAsync , że mogą one zostać wywołane współbieżnie przez różne wątki.If developers derive classes from HttpMessageHandler and override the SendAsync method, they must make sure that SendAsync can get called concurrently by different threads.

Jest to konieczne, ponieważ metody HttpClient dla można wywołać współbieżnie i wymagać zapewnienia bezpieczeństwa wątków.This is necessary since methods on HttpClient can be called concurrently and need a guarantee of thread safety. Dlatego jeśli do HttpClient wystąpienia przypisano procedurę obsługi SendAsync , metoda obsługi może być wywoływana współbieżnie przez HttpClient wystąpienie i musi być bezpieczna wątkowo.So if a handler is assigned to an HttpClient instance, the SendAsync method of the handler may get called concurrently by the HttpClient instance and needs to be thread safe.

Konstruktory

HttpMessageHandler() HttpMessageHandler() HttpMessageHandler() HttpMessageHandler()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpMessageHandler klasy.Initializes a new instance of the HttpMessageHandler class.

Metody

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Zwalnia zasoby niezarządzane i usuwa zasoby zarządzane używane przez HttpMessageHandlerprogram.Releases the unmanaged resources and disposes of the managed resources used by the HttpMessageHandler.

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez HttpMessageHandler i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the HttpMessageHandler and optionally disposes of the managed resources.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken) SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken)

Wyślij żądanie HTTP jako operację asynchroniczną.Send an HTTP request as an asynchronous operation.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Dotyczy