HttpMessageInvoker.Dispose HttpMessageInvoker.Dispose HttpMessageInvoker.Dispose HttpMessageInvoker.Dispose Method

Definicja

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez HttpMessageInvoker i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the HttpMessageInvoker and optionally disposes of the managed resources.

Przeciążenia

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Zwalnia zasoby niezarządzane i usuwa zasoby zarządzane używane przez HttpMessageInvokerprogram.Releases the unmanaged resources and disposes of the managed resources used by the HttpMessageInvoker.

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez HttpMessageInvoker i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the HttpMessageInvoker and optionally disposes of the managed resources.

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Zwalnia zasoby niezarządzane i usuwa zasoby zarządzane używane przez HttpMessageInvokerprogram.Releases the unmanaged resources and disposes of the managed resources used by the HttpMessageInvoker.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez HttpMessageInvoker i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the HttpMessageInvoker and optionally disposes of the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean Boolean Boolean Boolean

trueAby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane; false zwalnia tylko niezarządzane zasoby.true to release both managed and unmanaged resources; false to releases only unmanaged resources.

Dotyczy