HttpRequestMessage.RequestUri Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Uri używaną dla żądania HTTP.Gets or sets the Uri used for the HTTP request.

public:
 property Uri ^ RequestUri { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri RequestUri { get; set; }
public Uri? RequestUri { get; set; }
member this.RequestUri : Uri with get, set
Public Property RequestUri As Uri

Wartość właściwości

Uri

UriUżywane dla żądania HTTP.The Uri used for the HTTP request.

Uwagi

Jeśli żądanie Uri jest względnym identyfikatorem URI, zostanie on połączony z BaseAddress .If the request Uri is a relative Uri, it will be combined with the BaseAddress.

Dotyczy