IHttpClientFactory Interfejs

Definicja

Abstrakcja fabryki dla składnika, który może tworzyć HttpClient wystąpienia z konfiguracją niestandardową dla danej nazwy logicznej.A factory abstraction for a component that can create HttpClient instances with custom configuration for a given logical name.

public interface class IHttpClientFactory
public interface IHttpClientFactory
type IHttpClientFactory = interface
Public Interface IHttpClientFactory

Uwagi

Wartość domyślną IHttpClientFactory można zarejestrować IServiceCollection za pomocą wywołania metody AddHttpClient(IServiceCollection) .A default IHttpClientFactory can be registered in an IServiceCollection by calling AddHttpClient(IServiceCollection). Wartość domyślna IHttpClientFactory zostanie zarejestrowana w kolekcji usług jako pojedyncza.The default IHttpClientFactory will be registered in the service collection as a singleton.

Metody

CreateClient(String)

Tworzy i konfiguruje HttpClient wystąpienie przy użyciu konfiguracji, która odnosi się do nazwy logicznej określonej przez name .Creates and configures an HttpClient instance using the configuration that corresponds to the logical name specified by name.

Metody rozszerzania

CreateClient(IHttpClientFactory)

Tworzy nowy HttpClient przy użyciu konfiguracji domyślnej.Creates a new HttpClient using the default configuration.

Dotyczy