SocketsHttpHandler.CookieContainer Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt kontenera zarządzanego pliku cookie.Gets or sets the managed cookie container object.

public:
 property System::Net::CookieContainer ^ CookieContainer { System::Net::CookieContainer ^ get(); void set(System::Net::CookieContainer ^ value); };
public System.Net.CookieContainer CookieContainer { get; set; }
member this.CookieContainer : System.Net.CookieContainer with get, set
Public Property CookieContainer As CookieContainer

Wartość właściwości

Zarządzany obiekt kontenera plików cookie.The managed cookie container object.

Dotyczy