SocketsHttpHandler.PooledConnectionIdleTimeout SocketsHttpHandler.PooledConnectionIdleTimeout SocketsHttpHandler.PooledConnectionIdleTimeout SocketsHttpHandler.PooledConnectionIdleTimeout Property

Definicja

Pobiera lub ustawia czas bezczynności połączenia w puli, który ma być brany pod uwagę wielokrotne użycie.Gets or sets how long a connection can be idle in the pool to be considered reusable.

public:
 property TimeSpan PooledConnectionIdleTimeout { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan PooledConnectionIdleTimeout { get; set; }
member this.PooledConnectionIdleTimeout : TimeSpan with get, set
Public Property PooledConnectionIdleTimeout As TimeSpan

Wartość właściwości

Maksymalny czas bezczynności połączenia w puli.The maximum idle time for a connection in the pool. Wartość domyślna tej właściwości to 2 minuty.The default value for this property is 2 minutes.

Wyjątki

Określona wartość jest mniejsza niż Zero lub InfiniteTimeSpanrówna.The value specified is less than Zero or is equal to InfiniteTimeSpan.

Dotyczy