SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia czas, przez jaki połączenie może znajdować się w puli, aby można je było traktować do wielokrotnego użytku.Gets or sets how long a connection can be in the pool to be considered reusable.

public:
 property TimeSpan PooledConnectionLifetime { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan PooledConnectionLifetime { get; set; }
member this.PooledConnectionLifetime : TimeSpan with get, set
Public Property PooledConnectionLifetime As TimeSpan

Wartość właściwości

TimeSpan

Maksymalny czas trwania połączenia w puli.The maximum time for a connection to be in the pool. Wartość domyślna tej właściwości to InfiniteTimeSpan .The default value for this property is InfiniteTimeSpan.

Wyjątki

Określona wartość jest mniejsza niż Zero lub równa InfiniteTimeSpan .The value specified is less than Zero or is equal to InfiniteTimeSpan.

Uwagi

Ta właściwość określa maksymalny okres istnienia połączenia w puli, niezależnie od tego, czy połączenie jest bezczynne, czy aktywne.This property defines maximal connection lifetime in the pool regardless of whether the connection is idle or active. Połączenie jest okresowo ponownie ustanawiane w celu odzwierciedlenia zmian w systemie DNS lub innych sieci.The connection is reestablished periodically to reflect the DNS or other network changes.

Jeśli punkt końcowy połączenia nie jest nazwą domeny, ale adresem IP, wartość może być równa InfiniteTimeSpan .If the connection endpoint is not the Domain name but the IP address, the value can be InfiniteTimeSpan.

Dotyczy