HttpResponseHeader Wyliczenie

Definicja

Nagłówki HTTP, które można określić w odpowiedzi serwera.The HTTP headers that can be specified in a server response.

public enum class HttpResponseHeader
public enum HttpResponseHeader
type HttpResponseHeader = 
Public Enum HttpResponseHeader
Dziedziczenie
HttpResponseHeader

Pola

AcceptRanges 20

Nagłówek Accept-Rangs, który określa zakres akceptowany przez serwer.The Accept-Ranges header, which specifies the range that is accepted by the server.

Age 21

Nagłówek wieku, który określa czas (w sekundach), po upływie którego odpowiedź została wygenerowana przez serwer źródłowy.The Age header, which specifies the time, in seconds, since the response was generated by the originating server.

Allow 10

Nagłówek Zezwalaj, który określa zestaw metod HTTP, które są obsługiwane.The Allow header, which specifies the set of HTTP methods that are supported.

CacheControl 0

Nagłówek kontroli pamięci podręcznej, który określa dyrektywy buforowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkie mechanizmy buforowania w łańcuchu żądań/odpowiedzi.The Cache-Control header, which specifies caching directives that must be obeyed by all caching mechanisms along the request/response chain.

Connection 1

Nagłówek połączenia, który określa opcje, które są odpowiednie dla określonego połączenia.The Connection header, which specifies options that are desired for a particular connection.

ContentEncoding 13

Nagłówek Content-Encoding, który określa kodowanie zastosowane do towarzyszących danych treści.The Content-Encoding header, which specifies the encodings that have been applied to the accompanying body data.

ContentLanguage 14

Nagłówek języka zawartości, który określa język naturalny lub języki towarzyszące danych treści.The Content-Language header, which specifies the natural language or languages of the accompanying body data.

ContentLength 11

Nagłówek Content-Length, który określa długość (w bajtach) towarzyszących danych treści.The Content-Length header, which specifies the length, in bytes, of the accompanying body data.

ContentLocation 15

Nagłówek Content-Location, który określa identyfikator URI, z którego można uzyskać towarzyszącą treść.The Content-Location header, which specifies a URI from which the accompanying body can be obtained.

ContentMd5 16

Nagłówek Content-MD5, który określa skrót MD5 danych towarzyszących treści w celu zapewnienia kompleksowego sprawdzania integralności komunikatów.The Content-MD5 header, which specifies the MD5 digest of the accompanying body data, for the purpose of providing an end-to-end message integrity check. Ze względu na kolizje problemów z algorytmem MD5 firma Microsoft zaleca model zabezpieczeń oparty na SHA256 lub lepszy.Due to collision problems with MD5, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

ContentRange 17

Nagłówek zakresu, który określa Podzakres lub podzakresy odpowiedzi, na które żądania klienta są zwracane zamiast całej odpowiedzi.The Range header, which specifies the subrange or subranges of the response that the client requests be returned in lieu of the entire response.

ContentType 12

Nagłówek Content-Type, który określa typ MIME towarzyszących danych treści.The Content-Type header, which specifies the MIME type of the accompanying body data.

Date 2

Nagłówek daty, który określa datę i godzinę pochodzenia odpowiedzi.The Date header, which specifies the date and time at which the response originated.

ETag 22

Nagłówek ETag, który określa bieżącą wartość dla żądanego wariantu.The Etag header, which specifies the current value for the requested variant.

Expires 18

Nagłówek wygaśnięcia, który określa datę i godzinę, po której towarzyszące dane treści powinny być uznawane za przestarzałe.The Expires header, which specifies the date and time after which the accompanying body data should be considered stale.

KeepAlive 3

Nagłówek Keep-Alive, który określa parametr, który ma być używany do obsługi trwałego połączenia.The Keep-Alive header, which specifies a parameter to be used to maintain a persistent connection.

LastModified 19

Ostatni zmodyfikowany nagłówek, który określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji danych towarzyszących treści.The Last-Modified header, which specifies the date and time at which the accompanying body data was last modified.

Location 23

Nagłówek lokalizacji, który określa identyfikator URI, do którego zostanie przekierowany klient, aby uzyskać żądany zasób.The Location header, which specifies a URI to which the client is redirected to obtain the requested resource.

Pragma 4

Nagłówek Pragma, który określa dyrektywy specyficzne dla implementacji, które mogą być stosowane do każdego agenta w łańcuchu żądań/odpowiedzi.The Pragma header, which specifies implementation-specific directives that might apply to any agent along the request/response chain.

ProxyAuthenticate 24

Nagłówek proxy-Authenticate, który określa, że klient musi uwierzytelnić się w serwerze proxy.The Proxy-Authenticate header, which specifies that the client must authenticate itself to a proxy.

RetryAfter 25

Nagłówek retry-After, który określa czas (w sekundach) lub datę i godzinę, po upływie którego klient może ponowić żądanie.The Retry-After header, which specifies a time (in seconds), or a date and time, after which the client can retry its request.

Server 26

Nagłówek serwera, który określa informacje o agencie serwera źródłowego.The Server header, which specifies information about the originating server agent.

SetCookie 27

Nagłówek Set-cookie, który określa dane plików cookie, które są prezentowane klientowi.The Set-Cookie header, which specifies cookie data that is presented to the client.

Trailer 5

Nagłówek przyczepy, który określa, że wskazane pola nagłówka znajdują się w tej samej tabeli, która jest zakodowana przy użyciu kodowania transferu fragmentarycznego.The Trailer header, which specifies that the indicated header fields are present in the trailer of a message that is encoded with chunked transfer-coding.

TransferEncoding 6

Nagłówek Transfer-Encoding, który określa, które typy transformacji zostały zastosowane do treści komunikatu.The Transfer-Encoding header, which specifies what (if any) type of transformation has been applied to the message body.

Upgrade 7

Nagłówek uaktualnienia, który określa dodatkowe protokoły komunikacyjne obsługiwane przez klienta.The Upgrade header, which specifies additional communications protocols that the client supports.

Vary 28

Nagłówek Vary, który określa nagłówki żądań, które są używane do określenia, czy buforowana odpowiedź jest odświeżona.The Vary header, which specifies the request headers that are used to determine whether a cached response is fresh.

Via 8

Nagłówek Via, który określa protokoły pośrednie, które mają być używane przez bramę i agentów proxy.The Via header, which specifies intermediate protocols to be used by gateway and proxy agents.

Warning 9

Nagłówek ostrzegawczy, który określa dodatkowe informacje o stanie lub przekształceniu komunikatu, który może nie być uwzględniony w komunikacie.The Warning header, which specifies additional information about that status or transformation of a message that might not be reflected in the message.

WwwAuthenticate 29

Nagłówek WWW-Authenticate, który określa, że klient musi uwierzytelnić się na serwerze.The WWW-Authenticate header, which specifies that the client must authenticate itself to the server.

Uwagi

Odpowiednią zawartość różnych nagłówków opisano szczegółowo w specyfikacji protokołu HTTP/1.1.The appropriate contents of various headers are described in detail in the HTTP/1.1 specification.

Dotyczy

Zobacz też