HttpWebRequest.AllowReadStreamBuffering Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy bufor otrzymany z zasobu internetowego ma być buforowany.Gets or sets a value that indicates whether to buffer the received from the Internet resource.

public:
 virtual property bool AllowReadStreamBuffering { bool get(); void set(bool value); };
public virtual bool AllowReadStreamBuffering { get; set; }
member this.AllowReadStreamBuffering : bool with get, set
Public Overridable Property AllowReadStreamBuffering As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, aby włączyć buforowanie danych otrzymanych z zasobu internetowego; false wyłączyć buforowania.true to enable buffering of the data received from the Internet resource; false to disable buffering. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy