HttpWebRequest.ContinueTimeout Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia limit czasu (w milisekundach) oczekiwania na odebranie 100-kontynuacji z serwera.Gets or sets a timeout, in milliseconds, to wait until the 100-Continue is received from the server.

public:
 property int ContinueTimeout { int get(); void set(int value); };
public int ContinueTimeout { get; set; }
member this.ContinueTimeout : int with get, set
Public Property ContinueTimeout As Integer

Wartość właściwości

Int32

Limit czasu (w milisekundach) oczekiwania na odebranie 100-Continue.The timeout, in milliseconds, to wait until the 100-Continue is received.

Uwagi

Jeśli odpowiedź 100-Continue zostanie odebrana przed upływem limitu czasu, treść jednostki może zostać wysłana.If the 100-Continue response is received before the timeout expires, the entity body can be sent.

Dotyczy