HttpWebRequest.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca wartość skrótu dla wystąpienia WebRequest.Returns a hash value for a WebRequest instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Wartość skrótu liczb całkowitych.An integer hash value.

Uwagi

Metoda GetHashCode zwraca kod skrótu żądania sieci Web.The GetHashCode method returns a hash code of the web request. Ta wartość może być używana jako klucz w tabelach skrótów.This value can be used as a key in hash tables.

Dotyczy