HttpWebRequest.MediaType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ nośnika żądania.Gets or sets the media type of the request.

public:
 property System::String ^ MediaType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string MediaType { get; set; }
member this.MediaType : string with get, set
Public Property MediaType As String

Wartość właściwości

Typ nośnika żądania.The media type of the request. Wartością domyślną jest null.The default value is null.

Uwagi

Wartość właściwości MediaType ma wpływ na Właściwość CharacterSet.The value of the MediaType property affects the CharacterSet property. Po ustawieniu MediaType w żądaniu jest wybierany odpowiedni typ nośnika z listy zestawów znaków zwróconych w nagłówku odpowiedzi Content-type HTTP.When you set the MediaType in the request, the corresponding media type is chosen from the list of character sets returned in the response Content-type HTTP header.

Dotyczy