HttpWebRequest.RequestUri Właściwość

Definicja

Pobiera oryginalny Uniform Resource Identifier (URI) żądania.Gets the original Uniform Resource Identifier (URI) of the request.

public:
 virtual property Uri ^ RequestUri { Uri ^ get(); };
public override Uri RequestUri { get; }
member this.RequestUri : Uri
Public Overrides ReadOnly Property RequestUri As Uri

Wartość właściwości

Uri

Uri, który zawiera identyfikator URI zasobu internetowego przesłany do metody Create(String).A Uri that contains the URI of the Internet resource passed to the Create(String) method.

Przykłady

Poniższy przykład kodu sprawdza, czy HttpWebRequest obiektu req został przekierowany do innej lokalizacji w celu spełnienia żądania, i ustawia wartość zmiennej hasChanged na true Jeśli żądanie zostało przekierowane; w przeciwnym razie hasChanged jest ustawiona na false.The following code example checks to see if the HttpWebRequest object req was redirected to another location to fulfill the request, and sets the value of the hasChanged variable to true if the request was redirected; otherwise, hasChanged is set to false.

bool hasChanged = req->RequestUri->Equals( req->Address );
bool hasChanged = (req.RequestUri != req.Address);

Dim hasChanged As Boolean = _
   (req.RequestUri.ToString() <> req.Address.ToString())

Uwagi

Obiekt Uri przeszedł do HttpWebRequest przez wywołanie WebRequest.Create.The Uri object passed to HttpWebRequest by the call to WebRequest.Create.

Następujący nagłówek przekierowania nie zmienia właściwości RequestUri.Following a redirection header does not change the RequestUri property. Aby uzyskać rzeczywisty identyfikator URI, który odpowiedział na żądanie, zapoznaj się z właściwością Address.To get the actual URI that responded to the request, examine the Address property.

Dotyczy