HttpWebRequest.SupportsCookieContainer Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy żądanie zapewnia obsługę CookieContainer.Gets a value that indicates whether the request provides support for a CookieContainer.

public:
 virtual property bool SupportsCookieContainer { bool get(); };
public virtual bool SupportsCookieContainer { get; }
member this.SupportsCookieContainer : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsCookieContainer As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli żądanie zapewnia pomoc techniczną dla CookieContainer; w przeciwnym razie false.true if the request provides support for a CookieContainer; otherwise, false.

Dotyczy