HttpWebRequest.SupportsCookieContainer Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy żądanie zapewnia pomoc techniczną dla elementu CookieContainer .Gets a value that indicates whether the request provides support for a CookieContainer.

public:
 virtual property bool SupportsCookieContainer { bool get(); };
public virtual bool SupportsCookieContainer { get; }
member this.SupportsCookieContainer : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsCookieContainer As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli żądanie zapewnia pomoc techniczną dla a CookieContainer ; w przeciwnym razie false .true if the request provides support for a CookieContainer; otherwise, false.

Dotyczy