HttpWebRequest.UseDefaultCredentials Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Boolean, która kontroluje, czy domyślne poświadczenia są wysyłane z żądaniami.Gets or sets a Boolean value that controls whether default credentials are sent with requests.

public:
 virtual property bool UseDefaultCredentials { bool get(); void set(bool value); };
public override bool UseDefaultCredentials { get; set; }
member this.UseDefaultCredentials : bool with get, set
Public Overrides Property UseDefaultCredentials As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli są używane poświadczenia domyślne; w przeciwnym razie false.true if the default credentials are used; otherwise, false. Wartością domyślną jest false.The default value is false.

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia tej właściwości po wysłaniu żądania.You attempted to set this property after the request was sent.

Uwagi

Ustaw tę właściwość na true, gdy żądania wysyłane przez ten obiekt HttpWebRequest powinny być uwierzytelniane przy użyciu poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika.Set this property to true when requests made by this HttpWebRequest object should, if requested by the server, be authenticated using the credentials of the currently logged on user. W przypadku aplikacji klienckich jest to odpowiednie zachowanie w większości scenariuszy.For client applications, this is the desired behavior in most scenarios. W przypadku aplikacji warstwy środkowej, takich jak aplikacje ASP.NET, zamiast używać tej właściwości, zazwyczaj Właściwość Credentials jest ustawiana na poświadczenia klienta, na którym jest wykonywane żądanie.For middle-tier applications, such as ASP.NET applications, instead of using this property, you would typically set the Credentials property to the credentials of the client on whose behalf the request is made.

Dotyczy