HttpWebResponse Klasa

Definicja

Zapewnia implementację specyficzną dla protokołu HTTP klasy WebResponse.Provides an HTTP-specific implementation of the WebResponse class.

public ref class HttpWebResponse : System::Net::WebResponse
public ref class HttpWebResponse : System::Net::WebResponse, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class HttpWebResponse : System::Net::WebResponse, IDisposable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public class HttpWebResponse : System.Net.WebResponse
public class HttpWebResponse : System.Net.WebResponse, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class HttpWebResponse : System.Net.WebResponse, IDisposable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class HttpWebResponse : System.Net.WebResponse, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type HttpWebResponse = class
  inherit WebResponse
type HttpWebResponse = class
  inherit WebResponse
  interface ISerializable
type HttpWebResponse = class
  inherit WebResponse
  interface ISerializable
  interface IDisposable
Public Class HttpWebResponse
Inherits WebResponse
Public Class HttpWebResponse
Inherits WebResponse
Implements ISerializable
Public Class HttpWebResponse
Inherits WebResponse
Implements IDisposable, ISerializable
Dziedziczenie
HttpWebResponse
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład zwraca HttpWebResponse z HttpWebRequest.The following example returns an HttpWebResponse from an HttpWebRequest.

HttpWebRequest^ HttpWReq = dynamic_cast<HttpWebRequest^>(WebRequest::Create( "http://www.contoso.com" ));
HttpWebResponse^ HttpWResp = dynamic_cast<HttpWebResponse^>(HttpWReq->GetResponse());

// Insert code that uses the response object.
HttpWResp->Close();
HttpWebRequest HttpWReq =
(HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://www.contoso.com");

HttpWebResponse HttpWResp = (HttpWebResponse)HttpWReq.GetResponse();
// Insert code that uses the response object.
HttpWResp.Close();
Dim HttpWReq As HttpWebRequest = _
  CType(WebRequest.Create("http://www.contoso.com"), HttpWebRequest)
    
Dim HttpWResp As HttpWebResponse = _
  CType(HttpWReq.GetResponse(), HttpWebResponse)
' Insert code that uses the response object.
HttpWResp.Close()

Uwagi

Ta klasa zawiera wsparcie dla specyficznych dla protokołu HTTP właściwości i metod klasy WebResponse.This class contains support for HTTP-specific uses of the properties and methods of the WebResponse class. Klasa HttpWebResponse służy do tworzenia autonomicznych aplikacji klienckich protokołu HTTP, które wysyłają żądania HTTP i odbierają odpowiedzi HTTP.The HttpWebResponse class is used to build HTTP stand-alone client applications that send HTTP requests and receive HTTP responses.

Uwaga

Nie należy mylić HttpWebResponse z klasą HttpResponse, która jest używana w aplikacjach ASP.NET oraz których metody i właściwości są udostępniane za pomocą ASP. Wewnętrzny obiekt Response sieci.Do not confuse HttpWebResponse with the HttpResponse class that is used in ASP.NET applications and whose methods and properties are exposed through ASP.NET's intrinsic Response object.

Nigdy nie należy bezpośrednio tworzyć wystąpienia klasy HttpWebResponse.You should never directly create an instance of the HttpWebResponse class. Zamiast tego należy użyć wystąpienia zwróconego przez wywołanie do HttpWebRequest.GetResponse.Instead, use the instance returned by a call to HttpWebRequest.GetResponse. Należy wywołać Stream.Close lub metodę HttpWebResponse.Close, aby zamknąć odpowiedź i zwolnić połączenie w celu ponownego użycia.You must call either the Stream.Close or the HttpWebResponse.Close method to close the response and release the connection for reuse. Nie jest konieczne Wywołaj obu Stream.Close i HttpWebResponse.Close, ale nie spowoduje to błędu.It is not necessary to call both Stream.Close and HttpWebResponse.Close, but doing so does not cause an error.

Informacje o typowym nagłówku zwrócone z zasobu internetowego są ujawniane jako właściwości klasy.Common header information returned from the Internet resource is exposed as properties of the class. Pełną listę można znaleźć w poniższej tabeli.See the following table for a complete list. Inne nagłówki można odczytać z właściwości Headers jako pary nazwa/wartość.Other headers can be read from the Headers property as name/value pairs.

W poniższej tabeli przedstawiono typowe nagłówki HTTP, które są dostępne za pośrednictwem właściwości klasy HttpWebResponse.The following table shows the common HTTP headers that are available through properties of the HttpWebResponse class.

NagłówekHeader WłaściwośćProperty
Content-EncodingContent-Encoding ContentEncoding
Długość zawartościContent-Length ContentLength
Content-TypeContent-Type ContentType
Last-ModifiedLast-Modified LastModified
SerwerServer Server

Zawartość odpowiedzi z zasobu internetowego jest zwracana jako Stream przez wywołanie metody GetResponseStream.The contents of the response from the Internet resource are returned as a Stream by calling the GetResponseStream method.

Konstruktory

HttpWebResponse()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpWebResponse.Initializes a new instance of the HttpWebResponse class.

HttpWebResponse(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpWebResponse z określonych wystąpień SerializationInfo i StreamingContext.Initializes a new instance of the HttpWebResponse class from the specified SerializationInfo and StreamingContext instances.

Właściwości

CharacterSet

Pobiera zestaw znaków odpowiedzi.Gets the character set of the response.

ContentEncoding

Pobiera metodę, która jest używana do kodowania treści odpowiedzi.Gets the method that is used to encode the body of the response.

ContentLength

Pobiera długość zawartości zwróconej przez żądanie.Gets the length of the content returned by the request.

ContentType

Pobiera typ zawartości odpowiedzi.Gets the content type of the response.

Cookies

Pobiera lub ustawia pliki cookie, które są skojarzone z tą odpowiedzią.Gets or sets the cookies that are associated with this response.

Headers

Pobiera nagłówki skojarzone z tą odpowiedzią z serwera.Gets the headers that are associated with this response from the server.

IsFromCache

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy ta odpowiedź została uzyskana z pamięci podręcznej.Gets a Boolean value that indicates whether this response was obtained from the cache.

(Odziedziczone po WebResponse)
IsMutuallyAuthenticated

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy zarówno klient, jak i serwer zostały uwierzytelnione.Gets a Boolean value that indicates whether both client and server were authenticated.

IsMutuallyAuthenticated

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy wystąpił wzajemne uwierzytelnianie.Gets a Boolean value that indicates whether mutual authentication occurred.

(Odziedziczone po WebResponse)
LastModified

Pobiera ostatnią datę i godzinę modyfikacji zawartości odpowiedzi.Gets the last date and time that the contents of the response were modified.

Method

Pobiera metodę, która jest używana do zwracania odpowiedzi.Gets the method that is used to return the response.

ProtocolVersion

Pobiera wersję protokołu HTTP, który jest używany w odpowiedzi.Gets the version of the HTTP protocol that is used in the response.

ResponseUri

Pobiera identyfikator URI zasobu internetowego, który odpowiedział na żądanie.Gets the URI of the Internet resource that responded to the request.

Server

Pobiera nazwę serwera, który wysłał odpowiedź.Gets the name of the server that sent the response.

StatusCode

Pobiera stan odpowiedzi.Gets the status of the response.

StatusDescription

Pobiera opis stanu zwrócony z odpowiedzią.Gets the status description returned with the response.

SupportsHeaders

Pobiera wartość wskazującą, czy nagłówki są obsługiwane.Gets a value that indicates whether headers are supported.

SupportsHeaders

Pobiera wartość wskazującą, czy nagłówki są obsługiwane.Gets a value that indicates if headers are supported.

(Odziedziczone po WebResponse)

Metody

Close()

Zamyka strumień odpowiedzi.Closes the response stream.

Close()

Gdy jest zastępowany przez klasę podrzędną, zamyka strumień odpowiedzi.When overridden by a descendant class, closes the response stream.

(Odziedziczone po WebResponse)
CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez obiekt WebResponse.Releases the unmanaged resources used by the WebResponse object.

(Odziedziczone po WebResponse)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element HttpWebResponse i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the HttpWebResponse, and optionally disposes of the managed resources.

Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez obiekt WebResponse i opcjonalnie usuwa zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the WebResponse object, and optionally disposes of the managed resources.

(Odziedziczone po WebResponse)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla wystąpienia HttpWebResponse.Returns a hash value for a HttpWebResponse instance.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia SerializationInfo danymi wymaganymi do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data needed to serialize the target object.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia SerializationInfo danymi, które są konieczne do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data that is needed to serialize the target object.

(Odziedziczone po WebResponse)
GetResponseHeader(String)

Pobiera zawartość nagłówka, który został zwrócony z odpowiedzią.Gets the contents of a header that was returned with the response.

GetResponseStream()

Pobiera strumień, który jest używany do odczytu treści odpowiedzi z serwera.Gets the stream that is used to read the body of the response from the server.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego obiektu MarshalByRefObject.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element HttpWebResponse.Releases all resources used by the HttpWebResponse.

IDisposable.Dispose()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwalnia wszystkie zasoby używane przez WebResponse.When overridden in a derived class, releases all resources used by the WebResponse.

(Odziedziczone po WebResponse)
ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serializować to wystąpienie do określonego obiektu SerializationInfo.Serializes this instance into the specified SerializationInfo object.

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia wystąpienie SerializationInfo danymi, które są konieczne do serializacji WebResponse.Populates a SerializationInfo instance with the data that is needed to serialize WebResponse.

(Odziedziczone po WebResponse)

Dotyczy

Zobacz też