ICredentialsByHost Interfejs

Definicja

Udostępnia interfejs do pobierania poświadczeń dla hosta, portu i typu uwierzytelniania.Provides the interface for retrieving credentials for a host, port, and authentication type.

public interface class ICredentialsByHost
public interface ICredentialsByHost
type ICredentialsByHost = interface
Public Interface ICredentialsByHost
Pochodne

Uwagi

Poświadczenia są używane do uwierzytelniania żądań wysyłanych do hostów przy użyciu klasy WebClient, a WebRequest i jej klas pochodnych.The credentials are used for authentication of requests sent to hosts using the WebClient class, and WebRequest and its derived classes.

Metody

GetCredential(String, Int32, String)

Zwraca poświadczenie dla określonego hosta, portu i protokołu uwierzytelniania.Returns the credential for the specified host, port, and authentication protocol.

Dotyczy