NetworkAccess Wyliczenie

Definicja

Określa uprawnienia dostępu do sieci.Specifies network access permissions.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class NetworkAccess
[System.Flags]
public enum NetworkAccess
type NetworkAccess = 
Public Enum NetworkAccess
Dziedziczenie
NetworkAccess
Atrybuty

Pola

Accept 128

Wskazuje, że aplikacja może akceptować połączenia z Internetu przy użyciu zasobu lokalnego.Indicates that the application is allowed to accept connections from the Internet on a local resource. Należy zauważyć, że jest to ochrona hosta lokalnego, który używa akceptowania, aby udzielić dostępu do zasobu lokalnego (adresu/portu).Notice that this is a protection for the local host that uses Accept to grant access to a local resource (address/port). W czasie, gdy gniazdo próbuje powiązać z tym zasobem lokalnym, jest przeprowadzane sprawdzanie uprawnień, aby sprawdzić, czy w tym zasobie istnieje zaakceptowanie.At the time a socket tries to bind to this local resource a permission check is performed to see if an Accept exists on that resource.

Connect 64

Wskazuje, że aplikacja może łączyć się z określonymi zasobami internetowymi.Indicates that the application is allowed to connect to specific Internet resources. Zwróć uwagę, że w przypadku zasobu hosta zdalnego żadne sprawdzenie nie jest wykonywane, aby zobaczyć, że istnieją uprawnienia do nawiązywania połączenia.Notice that, in the case of remote host resource, no check is performed to see that Connect permissions exist. Wynika to z faktu, że port łączącego hosta zdalnego jest nieznany i nie ma odpowiednich uprawnień.This is because the port of a connecting remote host is unknown and not suitable permissions can be built in advance. Aplikacja jest odpowiedzialna za sprawdzenie uprawnień hosta zdalnego próbującego połączyć się z gniazdem nasłuchiwania.It is the application responsibility to check the permissions of the remote host trying to connect to a listening socket.

Uwagi

Wyliczenie NetworkAccess jest używane z klasami WebPermission i SocketPermission.The NetworkAccess enumeration is used with the WebPermission and SocketPermission classes.

Dotyczy