IPAddressInformationCollection.Contains(IPAddressInformation) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy kolekcja zawiera określony IPAddressInformation obiekt.Checks whether the collection contains the specified IPAddressInformation object.

public:
 virtual bool Contains(System::Net::NetworkInformation::IPAddressInformation ^ address);
public virtual bool Contains (System.Net.NetworkInformation.IPAddressInformation address);
abstract member Contains : System.Net.NetworkInformation.IPAddressInformation -> bool
override this.Contains : System.Net.NetworkInformation.IPAddressInformation -> bool
Public Overridable Function Contains (address As IPAddressInformation) As Boolean

Parametry

address
IPAddressInformation

IPAddressInformationObiekt, który ma być przeszukiwany w kolekcji.The IPAddressInformation object to be searched in the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli IPAddressInformation obiekt istnieje w kolekcji; w przeciwnym razie.true if the IPAddressInformation object exists in the collection; otherwise. false.false.

Implementuje

Dotyczy