ServicePointManager Klasa

Definicja

Zarządza kolekcją obiektów ServicePoint.Manages the collection of ServicePoint objects.

public ref class ServicePointManager
public class ServicePointManager
type ServicePointManager = class
Public Class ServicePointManager
Dziedziczenie
ServicePointManager

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy obiekt ServicePoint dla połączeń z www.contoso.comURI.The following code example creates a ServicePoint object for connections to the URI www.contoso.com.

Uri^ myUri = gcnew Uri( "http://www.contoso.com/" );
ServicePoint^ mySP = ServicePointManager::FindServicePoint( myUri );
Uri myUri = new Uri("http://www.contoso.com/");
 
ServicePoint mySP = ServicePointManager.FindServicePoint(myUri);
Dim myUri As New Uri("http://www.contoso.com/")
       
Dim mySP As ServicePoint = ServicePointManager.FindServicePoint(myUri)

Uwagi

ServicePointManager jest klasą statyczną służącą do tworzenia, konserwowania i usuwania wystąpień klasy ServicePoint.ServicePointManager is a static class used to create, maintain, and delete instances of the ServicePoint class.

Gdy aplikacja żąda połączenia z zasobem internetowym Uniform Resource Identifier (URI) za pomocą obiektu ServicePointManager, ServicePointManager zwraca obiekt ServicePoint, który zawiera informacje o połączeniu dla hosta i schematu identyfikowanego przez identyfikator URI.When an application requests a connection to an Internet resource Uniform Resource Identifier (URI) through the ServicePointManager object, the ServicePointManager returns a ServicePoint object that contains connection information for the host and scheme identified by the URI. Jeśli istnieje obiekt ServicePoint dla tego hosta i schematu, obiekt ServicePointManager zwróci istniejący obiekt ServicePoint; w przeciwnym razie obiekt ServicePointManager tworzy nowy obiekt ServicePoint.If there is an existing ServicePoint object for that host and scheme, the ServicePointManager object returns the existing ServicePoint object; otherwise, the ServicePointManager object creates a new ServicePoint object.

.NET Framework 4,6 obejmuje nową funkcję zabezpieczeń, która blokuje niebezpieczne algorytmy szyfrowania i wyznaczania wartości skrótu dla połączeń.The .NET Framework 4.6 includes a new security feature that blocks insecure cipher and hashing algorithms for connections. Aplikacje korzystające z protokołu TLS/SSL za pośrednictwem interfejsów API, takich jak HttpClient, HttpWebRequest, FtpWebRequest, SmtpClient, SslStreamitp. i przeznaczonych dla .NET Framework 4,6, domyślnie uzyskają bezpieczniejsze zachowanie.Applications using TLS/SSL through APIs such as HttpClient, HttpWebRequest, FtpWebRequest, SmtpClient, SslStream, etc. and targeting .NET Framework 4.6 get the more-secure behavior by default.

Deweloperzy mogą chcieć zrezygnować z tego zachowania, aby zachować współdziałanie z istniejącymi usługami SSL3 Services lub TLS/RC4.Developers may want to opt out of this behavior in order to maintain interoperability with their existing SSL3 services or TLS w/ RC4 services. W tym artykule wyjaśniono, jak zmodyfikować kod w taki sposób, aby nowe zachowanie zostało wyłączone.This article explains how to modify your code so that the new behavior is disabled.

Pola

DefaultNonPersistentConnectionLimit

Domyślna liczba połączeń nietrwałych (4) dozwolonych na obiekcie ServicePoint połączonym z serwerem HTTP/1.0 lub nowszym.The default number of non-persistent connections (4) allowed on a ServicePoint object connected to an HTTP/1.0 or later server. To pole jest stałe, ale nie jest już używane w .NET Framework 2,0.This field is constant but is no longer used in the .NET Framework 2.0.

DefaultPersistentConnectionLimit

Domyślna liczba połączeń trwałych (2) dozwolona na obiekcie ServicePoint połączonym z serwerem HTTP/1.1 lub nowszym.The default number of persistent connections (2) allowed on a ServicePoint object connected to an HTTP/1.1 or later server. To pole jest stałe i służy do inicjowania właściwości DefaultConnectionLimit, jeśli wartość właściwości DefaultConnectionLimit nie została ustawiona bezpośrednio lub za pomocą konfiguracji.This field is constant and is used to initialize the DefaultConnectionLimit property if the value of the DefaultConnectionLimit property has not been set either directly or through configuration.

Właściwości

CertificatePolicy

Pobiera lub ustawia zasady dla certyfikatów serwera.Gets or sets policy for server certificates.

CheckCertificateRevocationList

Pobiera lub ustawia wartość Boolean, która wskazuje, czy certyfikat jest sprawdzany na liście odwołania urzędu certyfikacji.Gets or sets a Boolean value that indicates whether the certificate is checked against the certificate authority revocation list.

ClientCipherSuitesCallback
DefaultConnectionLimit

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę równoczesnych połączeń dozwoloną przez obiekt ServicePoint.Gets or sets the maximum number of concurrent connections allowed by a ServicePoint object.

DnsRefreshTimeout

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, jak długo rozpoznawanie nazw DNS (Domain Name Service) jest uznawane za prawidłowe.Gets or sets a value that indicates how long a Domain Name Service (DNS) resolution is considered valid.

EnableDnsRoundRobin

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy rozpoznawanie nazw domen (DNS) jest przełączane między odpowiednimi adresami IP.Gets or sets a value that indicates whether a Domain Name Service (DNS) resolution rotates among the applicable Internet Protocol (IP) addresses.

EncryptionPolicy

Pobiera EncryptionPolicy dla tego wystąpienia ServicePointManager.Gets the EncryptionPolicy for this ServicePointManager instance.

Expect100Continue

Pobiera lub ustawia wartość Boolean, która określa, czy jest używane zachowanie 100-Continue.Gets or sets a Boolean value that determines whether 100-Continue behavior is used.

MaxServicePointIdleTime

Pobiera lub ustawia maksymalny czas bezczynności obiektu ServicePoint.Gets or sets the maximum idle time of a ServicePoint object.

MaxServicePoints

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę ServicePoint obiektów do utrzymania w dowolnym momencie.Gets or sets the maximum number of ServicePoint objects to maintain at any time.

ReusePort

Ustawienie tej wartości właściwości na true powoduje, że wszystkie wychodzące połączenia TCP z HttpWebRequest używają opcji natywnego gniazda SO_REUSE_UNICASTPORT w gnieździe.Setting this property value to true causes all outbound TCP connections from HttpWebRequest to use the native socket option SO_REUSE_UNICASTPORT on the socket. Powoduje to udostępnienie źródłowych portów wychodzących.This causes the underlying outgoing ports to be shared. Jest to przydatne w scenariuszach, w których duża liczba połączeń wychodzących odbywa się w krótkim czasie, a aplikacja nie ma ryzyka związanego z brakiem portów.This is useful for scenarios where a large number of outgoing connections are made in a short time, and the app risks running out of ports.

SecurityProtocol

Pobiera lub ustawia protokół zabezpieczeń używany przez obiekty ServicePoint zarządzane przez obiekt ServicePointManager.Gets or sets the security protocol used by the ServicePoint objects managed by the ServicePointManager object.

ServerCertificateValidationCallback

Pobiera lub ustawia wywołanie zwrotne w celu zweryfikowania certyfikatu serwera.Gets or sets the callback to validate a server certificate.

ServerCipherSuitesCallback
UseNagleAlgorithm

Określa, czy algorytm nagle jest używany przez punkty usługi zarządzane przez ten obiekt ServicePointManager.Determines whether the Nagle algorithm is used by the service points managed by this ServicePointManager object.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindServicePoint(String, IWebProxy)

Znajduje istniejący obiekt ServicePoint lub tworzy nowy obiekt ServicePoint do zarządzania komunikacją przy użyciu określonego Uniform Resource Identifier (URI).Finds an existing ServicePoint object or creates a new ServicePoint object to manage communications with the specified Uniform Resource Identifier (URI).

FindServicePoint(Uri)

Znajduje istniejący obiekt ServicePoint lub tworzy nowy obiekt ServicePoint do zarządzania komunikacją z określonym obiektem Uri.Finds an existing ServicePoint object or creates a new ServicePoint object to manage communications with the specified Uri object.

FindServicePoint(Uri, IWebProxy)

Znajduje istniejący obiekt ServicePoint lub tworzy nowy obiekt ServicePoint do zarządzania komunikacją z określonym obiektem Uri.Finds an existing ServicePoint object or creates a new ServicePoint object to manage communications with the specified Uri object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
SetTcpKeepAlive(Boolean, Int32, Int32)

Włącza lub wyłącza opcję Keep-Alive połączenia TCP.Enables or disables the keep-alive option on a TCP connection.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też