NetworkStream.CanSeek Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy strumień obsługuje wyszukiwanie.Gets a value that indicates whether the stream supports seeking. Ta właściwość nie jest obecnie obsługiwana.This property is not currently supported. Ta właściwość zawsze zwraca wartość false.This property always returns false.

public:
 virtual property bool CanSeek { bool get(); };
public override bool CanSeek { get; }
member this.CanSeek : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanSeek As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

false we wszystkich przypadkach, aby wskazać, że NetworkStream nie można wyszukać określonej lokalizacji w strumieniu.false in all cases to indicate that NetworkStream cannot seek a specific location in the stream.

Dotyczy