NetworkStream.DataAvailable Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dane są dostępne NetworkStream do odczytu.Gets a value that indicates whether data is available on the NetworkStream to be read.

public:
 virtual property bool DataAvailable { bool get(); };
public virtual bool DataAvailable { get; }
member this.DataAvailable : bool
Public Overridable ReadOnly Property DataAvailable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dane są dostępne w strumieniu, który ma zostać odczytany; w przeciwnym razie false .true if data is available on the stream to be read; otherwise, false.

Wyjątki

NetworkStreamJest zamknięty.The NetworkStream is closed.

Podstawowy Socket jest zamknięty.The underlying Socket is closed.

Użyj ErrorCode właściwości, aby uzyskać określony kod błędu i zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą kodu błędu interfejsu API Windows Sockets w wersji 2 , aby uzyskać szczegółowy opis błędu.Use the ErrorCode property to obtain the specific error code and refer to the Windows Sockets version 2 API error code documentation for a detailed description of the error.

Przykłady

Poniższy przykład kodu odczytuje z, NetworkStream tak długo, jak dane są dostępne.The following code example reads from the NetworkStream as long as data is available.

// Examples for CanRead, Read, and DataAvailable.
// Check to see if this NetworkStream is readable.
if ( myNetworkStream->CanRead )
{
  array<Byte>^ myReadBuffer = gcnew array<Byte>(1024);
  String^ myCompleteMessage = "";
  int numberOfBytesRead = 0;
  
  // Incoming message may be larger than the buffer size.
  do
  {
   numberOfBytesRead = myNetworkStream->Read( myReadBuffer, 0,
     myReadBuffer->Length );
   myCompleteMessage = String::Concat( myCompleteMessage,
     Encoding::ASCII->GetString( myReadBuffer, 0, numberOfBytesRead ) );
  }
  while ( myNetworkStream->DataAvailable );
  
  // Print out the received message to the console.
  Console::WriteLine( "You received the following message : {0}",
   myCompleteMessage );
}
else
{
  Console::WriteLine( "Sorry. You cannot read from this NetworkStream." );
}
// Examples for CanRead, Read, and DataAvailable.

// Check to see if this NetworkStream is readable.
if(myNetworkStream.CanRead){
  byte[] myReadBuffer = new byte[1024];
  StringBuilder myCompleteMessage = new StringBuilder();
  int numberOfBytesRead = 0;

  // Incoming message may be larger than the buffer size.
  do{
     numberOfBytesRead = myNetworkStream.Read(myReadBuffer, 0, myReadBuffer.Length);

     myCompleteMessage.AppendFormat("{0}", Encoding.ASCII.GetString(myReadBuffer, 0, numberOfBytesRead));
  }
  while(myNetworkStream.DataAvailable);

  // Print out the received message to the console.
  Console.WriteLine("You received the following message : " +
                 myCompleteMessage);
}
else{
   Console.WriteLine("Sorry. You cannot read from this NetworkStream.");
}

' Examples for CanRead, Read, and DataAvailable.
' Check to see if this NetworkStream is readable.
If myNetworkStream.CanRead Then
  Dim myReadBuffer(1024) As Byte
    Dim myCompleteMessage As StringBuilder = New StringBuilder()
  Dim numberOfBytesRead As Integer = 0
  
  ' Incoming message may be larger than the buffer size.
  Do
   numberOfBytesRead = myNetworkStream.Read(myReadBuffer, 0, myReadBuffer.Length)
      myCompleteMessage.AppendFormat("{0}", Encoding.ASCII.GetString(myReadBuffer, 0, numberOfBytesRead))
  Loop While myNetworkStream.DataAvailable
  
  ' Print out the received message to the console.
    Console.WriteLine(("You received the following message : " + myCompleteMessage.ToString()))
Else
  Console.WriteLine("Sorry. You cannot read from this NetworkStream.")
End If

Uwagi

Użyj DataAvailable właściwości, aby określić, czy dane są gotowe do odczytu.Use the DataAvailable property to determine if data is ready to be read. Jeśli DataAvailable jest true , wywołanie do Read zwraca natychmiast.If DataAvailable is true, a call to Read returns immediately. Jeśli host zdalny zamknie lub zamknie połączenie, DataAvailable może zgłosić SocketException .If the remote host shuts down or closes the connection, DataAvailable may throw a SocketException.

Dotyczy

Zobacz też