NetworkStream.Finalize Metoda

Definicja

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element NetworkStream.Releases all resources used by the NetworkStream.

!NetworkStream ()
~NetworkStream ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Uwagi

Ta metoda przesłania Object.Finalize .This method overrides Object.Finalize. Kod aplikacji nie powinien wywoływać tej metody; Finalize Metoda obiektu jest automatycznie wywoływana podczas wyrzucania elementów bezużytecznych, chyba że finalizacja przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych została wyłączona przez wywołanie GC.SuppressFinalize metody.Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the GC.SuppressFinalize method.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z metody Finalize, zobacz finalizowanie metod i destruktorów, Oczyszczanie zasobów niezarządzanychi Zastępowanie metody Finalize.For more information about using the Finalize method, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy