NetworkStream.Seek(Int64, SeekOrigin) Metoda

Definicja

Ustawia bieżącą pozycję strumienia na daną wartość.Sets the current position of the stream to the given value. Ta metoda nie jest obecnie obsługiwana i zawsze zgłasza NotSupportedException .This method is not currently supported and always throws a NotSupportedException.

public:
 override long Seek(long offset, System::IO::SeekOrigin origin);
public override long Seek (long offset, System.IO.SeekOrigin origin);
override this.Seek : int64 * System.IO.SeekOrigin -> int64
Public Overrides Function Seek (offset As Long, origin As SeekOrigin) As Long

Parametry

offset
Int64

Ten parametr nie jest używany.This parameter is not used.

origin
SeekOrigin

Ten parametr nie jest używany.This parameter is not used.

Zwraca

Int64

Pozycja w strumieniu.The position in the stream.

Wyjątki

Użycie tej właściwości.Any use of this property.

Dotyczy