SocketException.ErrorCode Właściwość

Definicja

Pobiera kod błędu, który jest skojarzony z tym wyjątkiem.Gets the error code that is associated with this exception.

public:
 virtual property int ErrorCode { int get(); };
public override int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public Overrides ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Wartość właściwości

Kod błędu liczby całkowitej, który jest skojarzony z tym wyjątkiem.An integer error code that is associated with this exception.

Uwagi

Właściwość ErrorCode zawiera kod błędu, który jest skojarzony z błędem, który spowodował wyjątek.The ErrorCode property contains the error code that is associated with the error that caused the exception.

Konstruktor bez parametrów dla SocketException ustawia właściwość ErrorCode na ostatni błąd systemu operacyjnego, który wystąpił.The parameterless constructor for SocketException sets the ErrorCode property to the last operating system error that occurred. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów gniazda, zobacz dokumentację kodu błędu interfejsu API usługi Windows Sockets w wersji 2 .For more information about socket error codes, see the Windows Sockets version 2 API error code documentation.

Dotyczy