SocketInformation Struktura

Definicja

Hermetyzuje informacje niezbędne do zduplikowania Socket.Encapsulates the information that is necessary to duplicate a Socket.

public value class SocketInformation
[System.Serializable]
public struct SocketInformation
type SocketInformation = struct
Public Structure SocketInformation
Dziedziczenie
SocketInformation
Atrybuty

Uwagi

Socket.DuplicateAndClosetworzy wystąpienie do użycia Socket.Socket(SocketInformation) z konstruktorem. SocketInformationSocket.DuplicateAndClose creates a SocketInformation instance for use with the Socket.Socket(SocketInformation) constructor.

Właściwości

Options

Pobiera lub ustawia opcje dla elementu Socket.Gets or sets the options for a Socket.

ProtocolInformation

Pobiera lub ustawia informacje o protokole dla Socket.Gets or sets the protocol information for a Socket.

Dotyczy