SocketReceiveMessageFromResult Struktura

Definicja

public value class SocketReceiveMessageFromResult
public struct SocketReceiveMessageFromResult
type SocketReceiveMessageFromResult = struct
Public Structure SocketReceiveMessageFromResult
Dziedziczenie
SocketReceiveMessageFromResult

Pola

PacketInformation

IPPacketInformation Adres i informacje o interfejsie.An IPPacketInformation holding address and interface information.

ReceivedBytes

Liczba odebranych bajtów.The number of bytes received. ReceiveMessageFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) Jeśli operacja nie powiedzie się, ta wartość będzie równa 0.If the ReceiveMessageFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) operation is unsuccessful, this value will be 0.

RemoteEndPoint

Źródło EndPoint.The source EndPoint.

SocketFlags

Bitowa kombinacja SocketFlags wartości dla odebranego pakietu.A bitwise combination of the SocketFlags values for the received packet.

Dotyczy