UploadValuesCompletedEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie UploadValuesCompleted WebClient.Represents the method that will handle the UploadValuesCompleted event of a WebClient.

public delegate void UploadValuesCompletedEventHandler(System::Object ^ sender, UploadValuesCompletedEventArgs ^ e);
public delegate void UploadValuesCompletedEventHandler(object sender, UploadValuesCompletedEventArgs e);
type UploadValuesCompletedEventHandler = delegate of obj * UploadValuesCompletedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub UploadValuesCompletedEventHandler(sender As Object, e As UploadValuesCompletedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
UploadValuesCompletedEventArgs

UploadValuesCompletedEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A UploadValuesCompletedEventArgs that contains event data.

Dziedziczenie
UploadValuesCompletedEventHandler

Uwagi

Podczas tworzenia delegata UploadValuesCompletedEventHandler należy zidentyfikować metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a UploadValuesCompletedEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy