WebClient.WriteStreamClosed Zdarzenie

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Występuje, gdy operacja asynchroniczna zapisu danych w zasobie przy użyciu strumienia zapisu jest zamknięta.Occurs when an asynchronous operation to write data to a resource using a write stream is closed.

public:
 event System::Net::WriteStreamClosedEventHandler ^ WriteStreamClosed;
[System.Obsolete("This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.", true)]
public event System.Net.WriteStreamClosedEventHandler WriteStreamClosed;
member this.WriteStreamClosed : System.Net.WriteStreamClosedEventHandler 
Public Custom Event WriteStreamClosed As WriteStreamClosedEventHandler 
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane za każdym razem, gdy operacja asynchroniczna użyta do zapisania danych w zasobie przy użyciu strumienia zapisu zostanie zamknięta.This event is raised each time an asynchronous operation used to write data to a resource using a write stream is closed. Te operacje są wynikiem wywołań metod OpenWriteTaskAsync.These operations result from calls to the OpenWriteTaskAsync methods.

WriteStreamClosedEventHandler jest delegatem dla tego zdarzenia.The WriteStreamClosedEventHandler is the delegate for this event. Klasa WriteStreamClosedEventArgs udostępnia obsługę zdarzeń z danymi zdarzenia.The WriteStreamClosedEventArgs class provides the event handler with event data.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy