WebException.Response Właściwość

Definicja

Pobiera odpowiedź zwróconą przez hosta zdalnego.Gets the response that the remote host returned.

public:
 property System::Net::WebResponse ^ Response { System::Net::WebResponse ^ get(); };
public System.Net.WebResponse Response { get; }
member this.Response : System.Net.WebResponse
Public ReadOnly Property Response As WebResponse

Wartość właściwości

WebResponse

Jeśli odpowiedź jest dostępna z zasobów internetowych, wystąpienie WebResponse, które zawiera odpowiedź na błąd z zasobu internetowego; w przeciwnym razie null.If a response is available from the Internet resource, a WebResponse instance that contains the error response from an Internet resource; otherwise, null.

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza Właściwość Status i drukuje do konsoli StatusCode i StatusDescription bazowego wystąpienia HttpWebResponse.The following example checks the Status property and prints to the console the StatusCode and StatusDescription of the underlying HttpWebResponse instance.

try
{
  // Create a web request for an unknown server (this raises the WebException).
  HttpWebRequest^ myHttpWebRequest = (HttpWebRequest^)(WebRequest::Create( "http://unknown.unknown.com" ));
  
  // Get the associated response for the above request.
  HttpWebResponse^ myHttpWebResponse = (HttpWebResponse^)(myHttpWebRequest->GetResponse());
  myHttpWebResponse->Close();
}
catch ( WebException^ e ) 
{
  Console::WriteLine( "This program is expected to throw WebException on successful run." +
   "\n\nException Message : " + e->Message );
  if ( e->Status == WebExceptionStatus::ProtocolError )
  {
   Console::WriteLine( "Status Code: {0}", ( (HttpWebResponse^)(e->Response) )->StatusCode );
   Console::WriteLine( "Status Description: {0}", ( (HttpWebResponse^)(e->Response) )->StatusDescription );
  }
}
catch ( Exception^ e ) 
{
  Console::WriteLine( e->Message );
}
try {
  // Create a web request for an invalid site. Substitute the "invalid site" strong in the Create call with a invalid name.
   HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest) WebRequest.Create("invalid site");

  // Get the associated response for the above request.
   HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse) myHttpWebRequest.GetResponse();
  myHttpWebResponse.Close();
}
catch(WebException e) {
  Console.WriteLine("This program is expected to throw WebException on successful run."+
            "\n\nException Message :" + e.Message);
  if(e.Status == WebExceptionStatus.ProtocolError) {
    Console.WriteLine("Status Code : {0}", ((HttpWebResponse)e.Response).StatusCode);
    Console.WriteLine("Status Description : {0}", ((HttpWebResponse)e.Response).StatusDescription);
  }
}
catch(Exception e) {
  Console.WriteLine(e.Message);
}
 Try
   'Create a web request for an invalid site. Substitute the "invalid site" strong in the Create call with a invalid name.
   Dim myHttpWebRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create("invalid site"), HttpWebRequest)
   
   'Get the associated response for the above request.
   Dim myHttpWebResponse As HttpWebResponse = CType(myHttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
   myHttpWebResponse.Close()
 Catch e As WebException
   Console.WriteLine(e.Message)
   
   If e.Status = WebExceptionStatus.ProtocolError Then
     Console.WriteLine("Status Code : {0}", CType(e.Response, HttpWebResponse).StatusCode)
     Console.WriteLine("Status Description : {0}", CType(e.Response, HttpWebResponse).StatusDescription)
   End If

Catch e As Exception
   Console.WriteLine(e.Message)
 End Try

Uwagi

Niektóre protokoły internetowe, takie jak HTTP, zwracają w inny sposób prawidłowe odpowiedzi wskazujące na to, że wystąpił błąd na poziomie protokołu.Some Internet protocols, such as HTTP, return otherwise valid responses indicating that an error has occurred at the protocol level. Gdy odpowiedź na żądanie internetowe wskazuje na błąd, WebRequest.GetResponse ustawia właściwość Status na WebExceptionStatus.ProtocolError i udostępnia WebResponse, który zawiera komunikat o błędzie we właściwości Response wygenerowanego WebException.When the response to an Internet request indicates an error, WebRequest.GetResponse sets the Status property to WebExceptionStatus.ProtocolError and provides the WebResponse that contains the error message in the Response property of the WebException that was thrown. Aplikacja może sprawdzić WebResponse w celu ustalenia rzeczywistego błędu.The application can examine the WebResponse to determine the actual error.

Dotyczy