WebPermission.IsUnrestricted Metoda

Definicja

Sprawdza ogólny stan uprawnień WebPermission.Checks the overall permission state of the WebPermission.

public:
 virtual bool IsUnrestricted();
public bool IsUnrestricted ();
override this.IsUnrestricted : unit -> bool
Public Function IsUnrestricted () As Boolean

Zwraca

true, jeśli WebPermission został utworzony za pomocą PermissionStateUnrestricted; w przeciwnym razie false.true if the WebPermission was created with the UnrestrictedPermissionState; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Jeśli WebPermission jest Unrestricted, Klasa docelowa może używać wszystkich identyfikatorów URI.If WebPermission is Unrestricted, then the target class can use all URIs. W przeciwnym razie należy określić określone uprawnienie dla dowolnego identyfikatora URI, który ma być używany z klasą docelową.Otherwise, specific permission must be given for any URI you want to use with the target class.

Uwaga

Użyj AddPermission, aby dodać identyfikator URI i określić jego uprawnienia.Use AddPermission to add a URI and specify its permissions.

Dotyczy

Zobacz też