WebRequest.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia SerializationInfo danymi wymaganymi do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data needed to serialize the target object.

protected:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Protected Overridable Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext)

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

SerializationInfo do wypełnienia danymi.The SerializationInfo to populate with data.

streamingContext
StreamingContext

StreamingContext, który określa miejsce docelowe dla tej serializacji.A StreamingContext that specifies the destination for this serialization.

Implementuje

Uwagi

Wszystkie obiekty zawarte w SerializationInfo są automatycznie śledzone i serializowane przez program formatujący.Any objects included in the SerializationInfo are automatically tracked and serialized by the formatter.

Dotyczy