WebRequest.GetRequestStreamAsync Metoda

Definicja

Po przesłonięciu w klasie potomnej funkcja zwraca Stream element do zapisywania danych w zasobie internetowym jako operację asynchroniczną.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::IO::Stream ^> ^ GetRequestStreamAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream> GetRequestStreamAsync ();
abstract member GetRequestStreamAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream>
override this.GetRequestStreamAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream>
Public Overridable Function GetRequestStreamAsync () As Task(Of Stream)

Zwraca

Task<Stream>

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.

Uwagi

Ta operacja nie będzie blokować. Zwrócony obiekt zostanie ukończony Task<TResult> po Stream udostępnieniu obiektu do zapisywania danych w zasobie internetowym.

Po wywołaniu GetRequestStreamAsyncmetody upewnij się, że strumień żądania został zamknięty przed wywołaniem metody GetResponseAsync.

Dotyczy